ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ?